Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, boekingen, aanbiedingen,
leveringen en transacties tussen Ellen Sijm en haar cliënten en/of opdrachtgevers.
1.2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden
afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen. Ellen Sijm
accepteert geen Algemene Voorwaarden van de andere partij tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.
1.3. De opdrachtgever aanvaardt deze algemene voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken
van een dienst van Ellen Sijm.
1.4. Van de opdrachtgever wordt verwacht dat alle gegevens die nodig zijn om de opdracht goed uit
te voeren tijdig aan Ellen Sijm worden doorgegeven.

2. Totstandkoming boeking
2.1. Er is sprake van een boeking op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch,
schriftelijk of digitaal een aanbod van Ellen Sijm aanvaardt.
2.2. Opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene
Voorwaarden van Ellen Sijm alvorens een boeking te doen.
2.3 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend. Aan druk-, zetfouten en
verschrijvingen kunnen geen rechten worden ontleend. Een offerte heeft een geldigheid van 30
dagen tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
2.4 Het opdrachtformulier is rechtsgeldig na ondertekening van opdrachtgever.
2.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3. Tarieven
3.1. Ellen Sijm stuurt haar tarieven op aanvraag per e-mail.
3.2. Ellen Sijm kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze
dienst geldt, of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Bij het per uur boeken van Ellen Sijm geldt
het uurtarief.

4. Reiskostenvergoeding
4.1. Door Ellen Sijm gemaakte reiskosten voor haar werkzaamheden zijn voor rekening van de
opdrachtgever en worden gebaseerd op een kilometervergoeding van € 0,30 per kilometer.
4.2. Parkeerkosten, overnachtingskosten en verblijfskosten worden doorberekend aan de
opdrachtgever.

5. Betaling
5.1 Betaling dient na afloop van de opdracht binnen 30 dagen per factuur te worden voldaan.
5.2.Bij bruidsopdrachten vindt de betaling na de proefsessie en voor de bruiloft plaats.
5.3 Ellen Sijm heeft de mogelijkheid om bij het afsluiten van bruidsopdrachten een aanbetaling
van tenminste 25% van het totale factuurbedrag in rekening te brengen.
5.4.De betalingstermijn is 30 dagen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de
opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het gehele
factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.
5.5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Ellen Sijm moet maken ter inning van het
door opdrachtgever aan haar verschuldigde, komen ten laste van opdrachtgever.

6. Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst
6.1. Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot de 3e dag vóór de opdracht kosteloos
worden geannuleerd, met uitzondering van bruidsopdrachten. Reeds gedane betalingen worden
gerestitueerd minus de reeds gemaakte kosten.
6.2. Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende
annuleringskosten verschuldigd van de totale kosten van de opdracht: a) Bij annulering vanaf de 3e
en de 2e dag voor de opdracht 50%. b) Bij annulering 24 uur voor de opdracht 100%.
6.3. Indien een geboekte bruidsopdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende
annuleringskosten verschuldigd van de totale kosten van de opdracht: a) Bij annulering vanaf 2
weken na de boeking tot de 30e dag voor de trouwdatum 25% b) Bij annulering vanaf de 30e dag
tot de 14e dag voor de trouwdatum 50% c) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e dag voor de
trouwdatum 75%. d) Bij annulering vanaf de 7e dag voor de trouwdatum 100%
6.4. Ellen Sijm behoudt het recht om een bruidsverzorging opdracht te annuleren als er sprake is
van een geschil en beide partijen niet tot overeenstemming komen.

7. Aansprakelijkheid
7.1. Ellen Sijm is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat is
uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
7.2. Ellen Sijm is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen.
7.3. Voor schadevergoedingen kom je alleen in aanmerking voor de schade waartegen Ellen Sijm
is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking
komen gevolgschade, bedrijfsschade en immateriële schade.
7.4. Ellen Sijm sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als
indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van
Ellen Sijm en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende
normen niet in redelijkheid aan Ellen Sijm kunnen worden toegerekend.
7.5 Ellen Sijm is niet aansprakelijk voor allergie reactie of ontstekingen die ontstaan door gebruik
van penselen/make-up producten.

8. Overmacht
8.1. Ellen Sijm zal 100% inzet tonen om de gemaakte afspraak voor bruidsverzorging na te
komen. In geval van overmacht, waaronder ziekte, zet Ellen Sijm zich in om collega te vinden van
gelijkwaardig niveau die de opdracht kan overnemen. Dit is echter geen garantie. Indien Ellen
Sijm geen vervangende visagist kan vinden wordt de overeenkomst gedeeltelijk of geheel
geannuleerd.
8.2 Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard
ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en
onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen
of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van
internationale, nationale of regionale (overheids-) instanties.

9. Klachten
9.1. Klachten dienen uiterlijk binnen 24 uur, na het plaatsvinden van de opdracht, schriftelijk en
voldoende gemotiveerd bij Ellen Sijm te worden ingediend.
9.2. De voorwaarde van het erkennen van een klacht jegens Ellen Sijm, is dat de klacht gegrond
moet zijn en dat de opdrachtgever de klacht stelt onder opgave van redenen en zo nodig bewijst.

10. Persoonsgegevens
10.1 Gegevens van de opdrachtgever zullen niet aan derde worden doorgegeven en alleen
gebruik worden voor en door Ellen Sijm.
10.2 Beeldmateriaal gemaakt door Ellen Sijm of aangeleverd via derden zullen uitsluitend onder
toestemming, middels opdrachtformulier, van de opdrachtgever worden gebruikt op social media/
website.